Nekla - osp.nekla.eu

100 lat_230.jpg 456d2a77a506e4ba41c5902c3f926909
pomoc prawna napis11.jpg 0565e8989e199ad7588c449b510d948f
gospodarka kopia.jpg bce3d7902c5596915193be8fb63ffe79
rolnictwo_baner.jpg 7f7460327a18fa527167cbeadb1e2279
banerroz.gif 2df2ffb625b8318c1e8a59bdc3f735c7
epuap.png d0da8e8efd51fc4572a8fee7a435f6ef
bip.png 48f7ec92860c609d675b5d8e7530089a
Niedziela,  18 listopada 2018
Klaudyny, Romana, Tomasza
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
BEZPŁATNE PÓŁKOLONIE 2018
2018-07-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Regulamin Organizacyjny półkolonii w Gminie Nekla odbywających się w dniach 02.07.2018 – 10.08.2018

 

Dział 1. Organizacja  półkolonii.

Półkolonie polegają na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych
i edukacyjnych, będących dodatkową, promującą bezpieczny oraz zdrowy styl życia, formą spędzania czasu wolnego, na terenie Gminy Nekla w wyznaczonych miejscach oraz organizacji wycieczek poza teren Gminy Nekla.
Półkolonie są bezpłatne.

2. Uczestnicy.
Uczestnikami półkolonii są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Nekla. Liczba uczestników jest ograniczona. O uczestnictwie
w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Obiekty półkolonii.

Półkolonie są prowadzone w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz poza jego obszarem.

4. Organizator wypoczynku.

Organizatorami wypoczynku są Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekla oraz Nekielski Ośrodek Kultury.

Organizator zapewnia:

- kierownika oraz opiekunów kolonii,

- organizację zajęć,

- transport,

- wyżywienie.

5. Czas trwania.

Półkolonie trwają w okresie od 02 lipca do 10 sierpnia 2018 roku. Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub 10.00 do 15.00.

Dokładne godziny zbiórek i powrotów z wycieczek będą na bieżąco przekazywane Uczestnikom.

6. Plan zajęć.

Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika półkolonii i zawiera program rekreacyjno – edukacyjny na czas ich trwania. Plan ten zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o wszelkich zmianach
w programie Uczestnicy będą informowani na bieżąco przez Opiekunów.

7. Wyżywienie.

W ramach półkolonii Uczestnicy będą otrzymywać wyżywienie w formie
II śniadania i obiadu.  

 

8. Kierownik Placówki Wypoczynku.

Kierownik półkolonii jest osobą kierującą całością placówki wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków , jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

9. Opiekun.

Wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków , jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

10. Zapisy.

1. Zapisy na półkolonie odbywają się w terminie od 28 maja do 06 czerwca 2018r. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15:00.
Ilość miejsc jest ograniczona ( limit miejsc 30 osób na jeden turnus).

2. Zapisy dzieci na półkolonie będą przyjmowane osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli,  ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla lub pod numerem tel. 61 438 64 72.

3. Rodzice /opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz dostarczyć kartę uczestnictwa - dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie można dokonać zapisu dziecka na półkolonię. Karta jest podstawowym źródłem wiedzy o Uczestniku będącym pod opieką wychowawców.

4. Terminy warsztatów oraz limity miejsc:

a) 02.07 – 07.07: obwód szkolny Nekla, Nekielka, Kokoszki, Barczyzna, Stroszki, Starczanowo;

b) 09.07 – 13.07: obwód szkolny Podstolice, Zasutowo, Opatówko, Gierłatowo,

c) 16.07 – 20.07: obwód szkolny Targowa Górka, Chwałszyce, Gąsiorowo, Mała Górka, Mystki, Racławki, Stępocin

d) 23.07 – 27.07: obwód szkolny Nekla, Nekielka, Kokoszki, Barczyzna, Stroszki, Starczanowo

e) 30.07 – 03.08: obwód szkolny Zasutowo, Podstolice, Opatówko, Gierłatowo,

f) 06.08 – 10.08: obwód szkolny Targowa Górka, Chwałszyce, Gąsiorowo, Mała Górka, Mystki, Racławki, Stępocin.

5. Limit uczestników na każdy turnus wynosi 30 osób. Dokonując zapisu na półkolonie będą stosowane limity przyjęć dla poszczególnych obwodów szkolnych.

6. Dziecko z danego obwodu szkolnego może uczestniczyć tylko w jednym turnusie w danym obwodzie szkolnym. W przypadku wolnych miejsc
w pozostałych turnusach, dopuszcza się udział dziecka w większej ilości turnusów oraz w innych okręgach szkolnych.

7. W przypadku przekroczenia limitów miejsc zapisy będą przyjmowane na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą informowane o możliwości udziału
w półkoloniach telefonicznie w przypadku, kiedy zwolni się miejsce.

11. Transport.

1. Organizator zapewnia transport dla Uczestników z poszczególnych obwodów szkolnych.
12. Rodzice/Opiekunowie prawni.

1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają/nie mają prawo/a:

a) nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii,

b) mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do Opiekunów i Kierownika półkolonii

2. Rodzice/Opiekunowie prawni mają/nie mają obowiązek:

a) są zobowiązani do udzielenia wszelkich informacji na temat zdrowia dziecka Organizatorowi,

b) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym na dany dzień harmonogramem,

c) są zobowiązani zapewnić dziecku podczas półkolonii obuwie zastępcze, nakrycie głowy przed słońcem,

d) mają obowiązek poinformowania Organizatorów o rezygnacji z uczestnictwa dziecka w półkolonii w terminie 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Dział 2. Uczestnicy.

1. Uczestnicy mają prawo:

a) korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku,

b) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej
i kierownika placówki,

2. Uczestnicy mają obowiązek:

a) wykonywania poleceń kadry opiekuńczej,

b) punktualnego stawiania się na zbiórkach ,

c) brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych w trakcie półkolonii,

d) zachowania porządku i higieny,

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów p.poż.,

f) bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć ruchowych.

3. Uczestnikom zabrania się:

a) samowolnego opuszczania grupy , terenu i obiektu ,na którym prowadzone są zajęcia,

b) palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających

c) zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna,

d) niszczenia sprzętu min. sportowego,

e) używania wulgarnych słów i przekleństw.

4. W przypadku naruszenia regulaminu Opiekunowie półkolonii mają prawo do podjęcia decyzji o wydaleniu uczestnika z półkolonii.

5. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/ Opiekun prawny może on zostać obciążony kosztami naprawy szkody.

Dział 3. Opiekunowie.

1. Opiekun ma prawo:

a) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg,

b) zgłaszania kierownikowi półkolonii problemów wychowawczych
z Uczestnikami.

3. Opiekun ma obowiązek:

a) zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

b) prowadzenia dziennika zajęć,

c) opracowania planów pracy wychowawcy grupy,

d) organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,

e) sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

f) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy, znajomości przepisów pierwszej pomocy i p. poż.,

g) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku,

h) współdziałanie i wykonywanie poleceń Kierownika półkolonii i Opiekunów półkolonii,

i) po zakończeniu zajęć półkolonii Opiekun ma obowiązek dostarczyć do Kierownika półkolonii uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć nie później niż do 5 dni roboczych od zakończenia półkolonii,

j) przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4. Opiekunowi zabrania się:

a) samowolnego opuszczenia powierzonych mu pod opiekę Uczestników,

b) używania wulgarnych słów i przekleństw,

c) dyskryminowania i poniżania Uczestników,

d) podawania Uczestnikom lekarstw.

Dział 4. Kierownik półkolonii.

1. Kierownik półkolonii ma obowiązek:

a) kierować placówką wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opracować plan zajęć oraz rozkład dnia placówki wypoczynku i kontrolować ich realizację;

c) ustalić i przydzielić szczegółowo zakres czynności poszczególnym opiekunom;

d) kontrolować pracę opiekunów;

e) zapewnić Uczestnikom placówki półkolonii właściwej opieki i warunków

bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom);

f) zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w placówce wypoczynku zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń
i otoczenia

g) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informować o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz o ich stanie zdrowia,

h) nadzorować przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,

i) przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

j) po zakończeniu zajęć półkolonii Kierownik ma obowiązek dostarczyć do Organizatora półkolonii uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonymi dzienniczkami zajęć i wszystkimi notatkami służbowymi sporządzanymi w czasie trwania półkolonii nie później niż do 10 dni roboczych od zakończenia półkolonii.

Dział 5. Postanowienia końcowe.

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, opiekunów, kierowników placówek wypoczynku oraz rodziców i opiekunów prawnych uczestników
w trakcie przygotowań półkolonii i jej trwania.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię