Nekla - osp.nekla.eu

2019 logo_biegu_ludzik_230.jpg e9845c9933fc2f86023a5fda43baf1a5
pomoc prawna napis11.jpg 45bc287c32681b8d44bf291692648ae8
gospodarka kopia.jpg 1f9af471eab8974d4ec73bf0579187be
rolnictwo_baner.jpg 1c2b79f9d89a3b94acc5eea5cc483cfa
banerroz.gif 628ec4dad1f191672cb6739d4e5e01db
epuap.png 2b0a0119869469e488bebfe2b6a1942b
bip.png da11a489cbfb530fd850c4cbe6833941
Niedziela,  26 maja 2019
Eweliny, Jana, Pawła
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2018 roku
2018-01-19 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2018 roku

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania

publicznego Miasta i Gminy Nekla w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Miasta i Gminy Nekla w 2018 roku, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu.

II. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

1.W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - planowana dotacja 95 000,00 zł (wparcie udzielone w 2017 r.80 000,00 zł).

Prowadzenie zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych, organizacja oraz udział w imprezach sportowych i rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych, prowadzonych przez poszczególne stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, strzelectwo, badminton i inne dyscypliny sportowe.

2.W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowana dotacja 22 000,00 zł (wparcie udzielone w 2017 r. – 15 000,00 zł).

a)  Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Gminy Nekla. Przewidywane jest wspieranie m.in. warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie malarstwa, rękodzieła, muzyki, filmu, teatru, tańca, fotografii, literatury itp.`

b) Realizacja przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego na terenie Gminy Nekla poprzez organizację uroczystości, wydanie publikacji  i innych.

c) Realizacja przedsięwzięć promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, np. sylwetki lokalnych twórców, lokalne historie i legendy, obiekty sakralne itp.

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – planowana dotacja 3 000 zł (wparcie udzielone w 2017 r. – 2 000,00 zł).

Realizacja projektów z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, polegających na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli, badań profilaktycznych. Czynności rehabilitacyjne po przebytych chorobach nowotworowych.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Wybór ofert zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

5. Wkład pozafinansowy mogą stanowić:

1) koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali,

2) koszt wyposażenia i materiałów,

3) praca wykonywana przez wolontariuszy i członków organizacji (nieodpłatnie), pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w pisemnym porozumieniu, zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł brutto za jedną godzinę pracy.

6. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem podpisania umowy na realizację zadania,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) na cele niezwiązane z działalnością statutową organizacji,

4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5) z tytułu opłat i kar umownych,

6) poniesione na przygotowanie oferty,

7) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

8) związane z działalnością gospodarczą czy polityczną organizacji,

9) na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

10) związane z kosztami administracyjnymi (m.in. obsługa księgowa organizacji, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji), za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

7. Koszt koordynacji realizacji zadania może być sfinansowany z dotacji tylko w wysokości do 10% otrzymanej dotacji, jednakże nie więcej niż 300,00 zł.

IV. WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania publicznego w wersji papierowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

   Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:

   - druku oferty w sposób czytelny,

   - wszystkich punktów zawartych w druku oferty – w przypadku, gdy punkt zawarty w druku     oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; niewypełnienie któregokolwiek z punktów  będzie równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy”.

   Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu    podmiotu składającego. Oferta złożona przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze  Sądowym (KRS) powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do zawierania          umów zgodnie z ww. dokumentem (Dział 2 KRS – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu).

2. Złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych w przypadku, gdy:

1) do wersji papierowej nie zostaną dołączone wszystkie wymagane załączniki,

2) wersja papierowa zostanie złożona po wskazanym terminie,

3) oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinach objętych konkursem.

3. Oferta w wersji papierowej musi być opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

4. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

2) sprawozdanie z działalności organizacji za 2017 rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),

3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych),

4) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji),

5) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

5. Załączniki do oferty winny być:

1) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, (osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji),

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

6.W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników – wraz z informacją, do której oferty zostały załączone.

7. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada OFERENT.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2018 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2018 roku.

2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Nekla.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. Wszelkie zmiany związane z terminem i harmonogramem realizacji zadania winny być zgłaszane do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w formie pisemnej z prośbą o akceptację, minimum 14 dni przed terminem zakończenia realizacji zadania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia korekty w innym terminie, jednak nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

 VI. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Kompletne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00-16.00; wt.-pt. 7.00-15.00

2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli (nie decyduje data stempla pocztowego).

3. Złożenie oferty po terminie wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.

4.Kontakt tel. w godz. 8:00-15:00, Aleksandra Kujawa, Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu – tel. 61 43 73 195, a.kujawa@gminanekla.pl.

VII.TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

1.Wybór ofert nastąpi nie później niż 21-ego dnia od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2.Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.

3. Oferty będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena pod względem formalnym dokonywana przez Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, na podstawie karty, stanowiącej załącznik numer 2 do zarządzenia.

II etap – ocena pod względem merytorycznym dokonywana przez komisje konkursowe na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik numer 3 do zarządzenia.

4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i wysokości udzielonych dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

5. Do zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu   zakładka: pożytek publiczny oraz  drogą pocztową, listem poleconym.

7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy w Nekli i nie będą odsyłane oferentowi.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1.Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)

- Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.

Druk oferty – do pobrania z ww. stron internetowych.

2.W przypadku gdy Burmistrz Miasta i Gminy Nekla przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, oferent może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji;

2) zaproponować zaktualizowany  harmonogram i kosztorys realizacji zadania, w wersji papierowej, oraz złożyć go w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

4. Oferent jest zobowiązany do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie, w wersji papierowej, zgonie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

5. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Nekla, jest zobowiązany do:

1) zamieszczania w miejscu realizacji zadania informacji, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Nekla,

2) zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach, reklamach, banerach, stronach internetowych) zadania informacji, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Nekla.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię